งาน
รายการสิ่งที่ต้องทำในระบบ RentProg

โมดูล Tasks ช่วยให้คุณสร้างการเตือนส่วนตัวเกี่ยวกับงานตามกำหนดเวลา ตลอดจนมอบหมายงานให้กับพนักงานโดยเลือกผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด

งานทั้งหมดจะแสดงในรายการทั่วไป ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงตามสถานะ นักแสดง และวันครบกำหนด

พนักงานที่มีสิทธิ์ระดับผู้จัดการขึ้นไปสามารถเข้าถึงส่วนย่อยงานทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถดูรายการงานของพนักงานทั้งหมด สถานะและสถานะของพนักงานทั้งหมด ฯลฯ